αντωνυμική επανάληψη

(η) удвояване на допълнението пряко, непряко с кратка форма на личното местоимение

редупликация, повторение, реприза

Виж и κλιτικός διπλασιασμός


Sorry, comments are closed!