αντανακλαστικότητα (η)

рефлексивност, възвратност Виж и αυτοπάθεια Рефлексивността е семантична залогова характеристика, изразяваща ситуация, в която агентът е същевременно и реципиент на действието. Рефлексивността може да се разглежда като подвид на медиалността. Рефлексивността може да е закодирана в лексикалното значение на глагола – такива напр. са глаголите за телесна грижа, както и други типове глаголи, изразяващи някаква форма […]
αντιδάνειο (το)

обратна заемка фр. emprunt aller-retour Думи, заети от един език (А) в друг език (B), които впоследствие се заемат обратно от език B в език A. Резултатът от този процес обикновено са етимологични дублети (вж.) Примери: • стгр. κίνημα ‘движение’ > фр. cinéma ‘кино’ > гр. σινεμά ‘кино’; • стгр. ἀποθήκη ‘склад, хранилище’ > лат. […]