νεοελληνική κοινή (ΝΕΚ) (η)

новогръцки език англ. Standard Modern Greek Официален езиков вариант на Република Гърция, установен със закон през 1976 г. Базиран е на димотики и монотоничната система. Стандартният новогръцки възприема и интегрира немалка част от лексиката на катаревуса, определени синтактични модели, както и готови фрази от предишния официален езиков вариант, както и от предишни исторически етапи на […]νεολογία

(η) неологизъм Виж и νεόπλαστη λόγια λέξη, νεολογισμός