φωνή (η)

залог фр. voix Залогът е граматическа категория, която в новогръцки чрез морфологични средства в глаголната основа и/или чрез флексията изразява определени семантични характеристики, свързани с типа действие, участниците в него и отношенията между тях. Залозите в новогръцки са два – активен и медиално-пасивен. Тези два залога не покриват винаги и само опозицията между транзитивна конструкция […]