ΑΝ


γλωσσικός δανεισμός (ο)

езиково заемане Внасяне на елементи от една лингвистична система в друга. Заетите елементи могат да бъдат фонетични, морфологични, лексикални, семантични или синтактични.