ΚΑ


περιβάλλον

(το) контекст Виж и γλωσσικό περιβάλλον, περίγυρος, περικείμενο, συμφραζόμενα


περικείμενο

(το) контекст Виж и γλωσσικό περιβάλλον, περιβάλλον, περίγυρος, συμφραζόμενα