ΚΜΠελεύθερη αναφορική πρόταση

(η) относително изречение, което няма опорна част съществително име в главното изречение като антецедент за относителното местоимение, свободен релатив


ελεύθερη προσθήκη (η)

адюнкт Виж и προσάρτημα, προσδιορισμός Факултативен елемент в една структура, който не се изисква граматически и съответно би могло да бъде премахнат, без да се наруши структурното единство на останалата част от фразата. Най-често употребяваните адюнкти са адвербиалите, т.е. лексикални единици или фрази, които обогатяват информацията за начина, мястото, времето и причината за изразяваното от […]