ΚΜΠ


υποκατάσταση (η)

субституция, суплетивност англ. substitution, suppletion; фр. substitution С. (наричан още лексикална полиморфия) е термин в морфологията, който се прилага в случаите, в които в рамките на парадигмата на една дума се появяват форми, между чиито корени не може да се установи връзка. Обикновено става дума за допълване на дефективна парадигма с корен с близко лексикално […]