ΚΜΠ


ψευδοεπίθημα

(το) суфиксоид, псевдосуфикс, зависима основа в суфиксална функция


ψευδοπρόθημα

(το) префиксоид, псевдопрефикс, зависима основа в префиксална функция