MACK


γενική αιτίας (η)

родителен падеж за причина Употреба на родителен падеж за обозначаване на причина, обикновено с думи за чувства, преценка и др.: гр. η πίκρα του χωρισμού ‘горчивината на раздялата‘ гр. πεθαίνω της δίψας ‘умирам от жажда’.γενική κτητική (η)

родителен падеж за притежание Една от най-типичните употреби на родителния падеж е за обозначаване на притежател или принадлежност: лат. liber Ciceronis ‘книгата на Цицерон’; гр. ο αδελφός της Ελένης ‘братът на Елена’; рус. стихи Пушкина ‘стиховете на Пушкин’.γενική με σημασία δοτικής (η)

родителен падеж с дативно значение Употреба на родителен падеж със синтактична функция на дателен, например в новогръцки език, където дативът е отпаднал, а функциите му са иззети от генитива.