MT


ονομαστική πτώση (η)

номинатив, именителен падеж англ. nominative; фр. nominatif, cas nominatif (от лат. nōminō ‘назовавам, наричам по име’) Падежна форма, която в езиците с номинативно-акузативен строй се изразява субекта на глагола (вършителя на действието) или предикативното име (предикатива). Именителният падеж бележи подлога в изречението. гр. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι τα βαρύτερα σώματα φθάνουν γρηγορότερα στη γη από […]