MT


τροπικότητα (η)

модалност англ. modality; фр. modalité Семантична категория, изразявана посредством глаголните наклонения и често и с помощта на модални маркери извън глаголната форма, която показва отношението на говорещия спрямо истинността на съждението или спрямо необходимостта да се случи това, за което се говори. Модалността е езикова универсалия, която обаче в различните езици има различни способи за […]