Упътване


УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЧНИКА

Търсенето в базата данни става на гръцки и български език, като е необходимо да се въведат поне три знака. Речниковите статии имат следния вид: в най-лявата колона се дава гръцкият термин, като в скоби се посочват родът на съществителните и основните форми на прилагателните. В следващата колона е посочен съответния български термин. При наличие на повече от един вариант за едно и също понятие названията им се отделят със запетая. Първо се посочва терминът с чужд произход, а после – домашният (български) термин. В крайната дясна колона са посочени източникът или източниците на термина.  Източниците се посочват със съкращения.