βαρεία (η)

тежко ударение, гравис В старогръцката система на музикално ударение Т. У. (τόνος βαρύς) означава понижаване или липса на повишаване на тона. Точното му произношение остава неясно, доколкото първоначално Т. У. се поставя върху всяка неударена гласна, като този факт навежда на мисълта, че изразява не толкова специален вид ударение (понижаване на тона), колкото липса на […]