οιονεί συνδετικό ρήμα

(το) несъщински свързващ глагол, несъщинска копула (преходен глагол, с чието пряко допълнение се приписва качество на подлога)